Tâm linh và đời sống

Hôm nay ngày 8 tháng 2 âm lịch là ngày vía Đức Dược Sư Phật

12:05 | 31/03/2020

Tri tung 300.jpgVăn Hóa Việt Đức: Theo lịch Tây Tạng - Hôm nay ngày 8 tháng 2 âm lịch là ngày vía Đức Dược Sư Phật 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước bình an, cho muôn người trên trái đất thoát khỏi dịch virus corona đang lây lan khắp thế giới. Nên trì tốt nhất là vào các buổi sáng. Nếu trì tụng hàng ngày sẽ tạo thêm lực tăng trưởng công đức.

Trước khi trì tụng nên nguyện quy y gieo duyên với Phật. Hãy quán tưởng Đức Phật trong tâm của mình.

2 Tri tung 1a.jpg

NGUYỆN QUY Y VÀ PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ

Từ nay cho đến khi đạt đến Giác ngộ, con cùng tất cả hữu tình chúng sanh nhiều như hư không đối trước thân, ngữ, ý, công đức, sự nghiệp của hết thảy mười phương ba thời các Đấng Thiện Thệ Như Lai, đối trước tám vạn bốn ngàn Pháp Bảo, đối trước toàn thể chư vị Hiền Thánh của Tăng Bảo thanh tịnh:

- Chúng con xin nguyện quy y Đấng Kim Cương Thượng Sư cùng lịch đại chư vị  Tổ Sư của dòng truyền thừa vinh quang.

- Chúng con xin nguyện quy y các Đấng Chiến Thắng đã chứng ngộ viên mãn quả vị Phật Toàn Giác.

- Chúng con xin nguyện quy y Thánh Pháp vi diệu

- Chúng con xin nguyện quy y Đoàn thể chư Hiền Thánh Tăng.

- Chúng con xin nguyện quy y chư vị Bổn Tôn cùng tập hội Thánh chúng trong Mạn Đà La của các Ngài

- Chúng con xin nguyện quy y nơi Đoàn thể các Không Hành Mẫu Tôn Quý cùng các vị Hộ Pháp Vinh quang có Huệ nhãn.

- Thượng Sư, Bổn Tôn, Không Hành chúng

  Chư Phật, Thánh Pháp, Hiền Thánh Tăng

  Ngự trong hư không, khắp hư không

  Con cùng chúng sanh xin quy y.

- Từ nay cho đến khi đạt thành Chánh Giác

- Con xin quy y Phật, Pháp cùng Hiền Thánh Tăng

- Nhờ công đức bố thí và các thiện hạnh

- Nguyện thành Phật quả độ khắp toàn chúng sanh

- Con cùng vô lượng các chúng sanh

  Bổn lai chính là những vị Phật

  Tự con hiểu rõ được điều này

  Nguyện phát Bồ đề tâm tối thượng.

- Nguyện tất cả hữu tình đều được an lạc

  Nguyện tất cả hữu tình đều xa rời khổ

  Nguyện họ thường không xa rời cảnh an lạc

  Nguyện họ chứng ngộ các pháp vốn bình đẳng

NGHI THỨC CÚNG HƯƠNG NGẮN

HO ! Khói hương cúng dường nhiều như mây nhờ nguyện Phổ Hiền.

Kính dâng cúng các Bậc Thầy, Bổn Tôn, Phật, Bồ Tát

Kính cúng các Dũng Phụ, Không Hành, Hộ Pháp, Tài thần

Cúng dường các oán địch tinh quái, chúa xứ, thổ địa.

Cùng các vị thần thế gian, thần giữ nhà, giữ cửa…

Khói hương thanh tịnh khắp cúng ngoại khí lẫn nội tình

Biến thành các món diệu dục nhiều như Hư Không Tạng.

Phước lành ban xuống, chướng tan, mong cầu đều mãn nguyện

Om Ah Hung (Đọc mật trú càng nhiều càng tốt hoặc108 lần)  

3 Tri tung 1c.jpg

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI ĐÀ LA NI 

Thế Tôn mắt từ nhìn tất cả chúng sinh

Nghe Thánh danh Ngài tiêu tan khổ ác đạo

Trừ ba bệnh độc Phật Đà Dược Sư Tôn

Lưu Ly Quang Vương Như Lai, con đảnh lễ

Nam mô Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác Viên Mãn, Thiên Nhân Sư, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con xin đảnh lễ, con xin cúng dường.

Trường chú:

Om Namo Bhagavate Bheshajaye, Guru Bedurya, Pra Bha Ra Jaya, Tathagataya, Arhate, Samaksam Buddhaya, Tadyathaom Bheshajaye Bheshajaye, Maha Beshajaye, Raja, Samung Gate Svaha 

Tâm chú:

Tadyatha, Om Bheshajaye, Maha Beshayaye, Rraya, Samung Gate Svaha (Càng nhiều càng tốt)

Nguyện công đức này nhanh chứng ngộ

Quả vị Dược Sư Như Lai Phật

Nguyện các chúng sinh không trừ ai

Đạt đến quả vị Dược Sư Phật.

BÀI CẦU NGUYỆN TIÊU TAN NỖI LO VỀ BỆNH TẬT CỦA PHÁI SAKYA ĐÁM MÂY PHƯỚC LÀNH TỪ KHẨU KIM CƯƠNG 

Tấm thân nghiệp này tạo thành bởi các duyên

Bốn đại bất hòa, bệnh, ma đua nhau hại

Khiến tâm phát sanh tất cả các ưu sầu

Nguyện các bệnh, ma chẳng còn trên thế gian.

Cũng như đồ tể khi giết hại sinh loài

Chỉ trong nháy mắt cắt rời thân tâm họ

Những bệnh hiểm nghèo gây ra nhiều đau khổ

Nguyện chúng từ nay chẳng còn trên thế gian.

Cũng như bị lọt vào tay của Thần Chết

Bệnh, dịch vừa nghe, tâm liền sinh hoảng hốt

Nguyện từ hôm nay đến vĩnh kiếp mai sau

Tất cả hữu tình hoàn toàn thoát khỏi chúng.

Những kẻ tạo ra tám vạn loại chướng ngại

Cùng với ba trăm sáu mươi loại ác linh

Bốn trăm mười bốn kiểu bệnh tật của thân

Nguyện các hữu tình miễn hoàn toàn các nạn

Chia xẻ thân tâm an lạc nào đâu thấy.

Bốn đại không điều gây ra các suy, tổn

 Nguyện các đớn đau nhanh chóng được tiêu trừ

Thân tâm khỏe mạnh tuổi thọ được lâu dài.

Bậc Thầy, Tam Bảo với tình thương rộng lớn

Không Hành, Hộ Pháp sức bảo vệ vô biên

Nhân quả nghiệp báo là không hề hư dối

Nguyện sự hồi hướng nhanh chóng đạt thành tựu

Tri tung 1b.jpg

BAN PHƯỚC CHO MẶT ĐẤT.......

Nương sự chân thật của Tam Bảo, nương nhờ sự ban phước gia trì của chư Phật và Bồ tát, nương nhờ uy lực lớn lao của sự viên mãn hai tích tập: công đức và trí tuệ, nương nhờ Pháp lực trong khắp pháp giới thanh tịnh vô biên khiến cho toàn thể mặt đất của cõi Nam Diêm Phù Đề này trở thành cõi Cực Lạc thanh tịnh viên mãn với vô số các món trân bảo Trang nghiêm và các cây như ý không thể nghĩ bàn. 

Tri tungh tara.jpg

Bạn có thể trì tụng bài Pháp HẢI HỘI 21 TARA. Hoặc đọc 108 lần mật trú: Om Tare Tuttare Ture Soha.  

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: